مراکز مرتبط  


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری https://www.msrt.ir

 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورhttp://www.ifro.ir

سازمان شیلات ایران http://www.shilat.com

سازمان حفاظت محیط زیست https://www.doe.ir

 سازمان دامپزشكي كشور http://www.ivo.ir

 كميسيون انجمنهاي علمي ايران http://www.isacmsrt.ir

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران  http://agrieng.org

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان http://gau.ac.ir

دانشگاه اروميه www.urmia.ac.ir

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  http://sanru.ac.ir

دانشگاه گيلان  https://www.guilan.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان  https://www.iut.ac.ir

.دانشگاه تهران www.ut.ac.ir

 

 تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت  انجمن آبزی پروری ایران   محفوظ می باشد.  |  Copyright 2018/1396 |